Бесплатная консультация юриста:
8 (800) 500-27-29 (доб. 553)
СПб и Лен. область:Санкт-Петербург и область:
+7 (812) 426-14-07 (доб. 318)
Москва и МО:
+7 (499) 653-60-72 (доб. 296)
Получить консультацию

Нотариус завещание

САМОРЪЧНО ЗАВЕЩАНИЕ:

Пише се саморъчно /с ръката на лицето, което го издава/ и само ръкописно, може на български или чужд език, с ръкописни или печатни букви, но не на пишеща машина или пишещо средство.

Лицето, написало завещанието или трето лице може да депозира завещанието в оригинал при нотариус. Нотариусът съставя протокол за приемане на завещанието и в тридневен срок уведомява за приетото завещание Агенция по вписванията. Агенция по вписванията получава и регистрира информация за името и ЕГН на завещателя и кой нотариус съхранява завещанието, не и информация за текста на самото завещанието.

Таксата за протокола за съхранение на завещание е по т.1а от Тарифата за нотариусите и нотариалната дейност. Текстът на завещанието се обявява след смъртта на лицето при представяне на препис-извлечение от акта за неговата смърт.

За да се снабди с легитимен документ за собственост след обявяването на завещанието лицето, в чиято полза е завещанието, трябва да се снабди с данъчна оценка за имотите. Препис от завещанието се вписва в Агенцията по вписвания. Таксите за издаване на вписан препис от саморъчно завещание са следните:

1. 1/1000 върху стойността на данъчните оценки в полза на Агенцията по вписвания

2. Нотариална такса за издаване на препис – по т.9 от Тарифата за нотариусите и нотариалната дейност

Имайте предвид, че при получаване на имущество по наследство важат и разпоредбите за облагане с данък наследство по чл. 29 и сл. от Закона за местните данъци и такси.

Как оформить завещание